Suomen logoterapiayhdistys

Yhdistyksen säännöt

1§ Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen logoterapiayhdistys ry ja kotipaikka Helsingin kaupunki.

 

2§ Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on tehdä logoterapiaa tunnetuksi, edistää maassamme logoterapian tutkimusta, opetusta, opiskelua ja logoterapian käyttöä ammatillisesti ja elämänkatsomuksena sekä tukea yhdistyksen jäseniä näissä pyrkimyksissä. Yhdistyksen tavoitteena on toimia logoterapian käyttäjien ja siitä kiinnostuneiden yhdyssiteenä.

 

3§ Toiminnan muodot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää koulutustilaisuuksia, tuottaa painettuja ja sähköisiä julkaisuja ja hoitaa yhdistyksen sisäistä ja ulkoista viestintää. Yhdistys luo ja pitää yllä yhteyksiä logoterapian sekä sitä lähellä olevien kotimaisten ja ulkomaisten tieteiden ja toimintojen edustajiin.

Toimintansa tueksi yhdistys kerää jäsenmaksuja, tuottaa maksullisia tuotteita, julkaisuja, tilaisuuksia ja toimintoja, hankkii avustuksia ja apurahoja sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

Yhdistyksen alaisuudessa voi toimia myös jaostoja sekä rekisteröimättömiä alueellisia tai paikallisia toimintaryhmiä, joiden toiminta on Suomen logoterapiayhdistyksen sääntöjen ja tarkoituksen mukaista. Hallitus hyväksyy jaostojen ja toimintaryhmien periaatteet ja toimintaa koskevat yhteistyön menettelytavat.

 

4§ Jäsenet

Yhdistyksellä voi olla varsinaisia jäseniä, kunniajäseniä ja yhteisöjäseniä.

Varsinaiseksi jäseneksi voivat liittyä logoterapian harjoittajat, tutkijat, opiskelijat ja henkilöt, jotka omassa työssään hyödyntävät logoterapeuttista ajattelua sekä muut logoterapiasta kiinnostuneet.

Yhdistyksen varsinaiset jäsenet ja yhteisöjäsenet hyväksyy hallitus, joka voi myös tarvittaessa erottaa jäsenen, joka ei täytä sääntömääräisiä velvoitteita tai toimii yhdistyksen tarkoituksen vastaisesti. Erottamisesta hallitus ilmoittaa kirjallisesti asianomaiselle.
Kunniajäseneksi yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua henkilön, joka on huomattavalla tavalla ansioitunut yhdistyksen toiminnassa tai sen edustamalla alalla. Kunniajäseniä voi samanaikaisesti olla enintään kymmenen (10).

Yhteisöjäseneksi hallitus voi hyväksyä oikeuskelpoisen yhteisön tai säätiön.
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle.

Jäsenillä on oikeus tehdä aloitteita hallitukselle tai yhdistyksen kokoukselle esittämällä ne kirjallisesti hallitukselle. Yhdistyksen kokoukselle tarkoitetut aloitteet on toimitettava viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kokousta.


Varsinaiset ja yhteisöjäsenet ovat velvollisia maksamaan vuosittaiset jäsenmaksut, joiden suuruudesta päättää yhdistyksen kokous. Mikäli jäsen jättää jäsenmaksun maksamatta toimintavuoden aikana, hänen katsotaan eronneen vuoden päättyessä.

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen kokous. Kunniajäsen on vapautettu jäsenmaksusta.

 

5§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat yhdistyksen kokouksessa valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja vähintään neljä ja enintään viisi (4–5) muuta varsinaista jäsentä. Hallituksessa on enintään kaksi varajäsentä.

Hallituksen jäsenen ja varajäsenen toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta. Hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä kaksi kerrallaan on erovuorossa.

Hallitus valitsee sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta ja hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä vaatii. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään kolme (3) päivää ennen kokousta.

Hallitus kokoontuu joko paikan päällä tai tietoliikenneyhteyksien kautta pidettävään kokoukseen. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien ovat läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

Erityistä toimintaa varten hallitus voi perustaa erillisiä työryhmiä tai toimikuntia, jotka toimivat hallituksen valvonnassa ja joihin voidaan kutsua jäseniä myös hallituksen ulkopuolelta.

 

6§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä yhden nimetyn hallituksen jäsenen kanssa.

 

7§ Tilinpäätös ja toimintakertomus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen yhdistyksen kokousta, jossa tilinpäätös käsitellään.

Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen yhdistyksen kokousta.

 

8§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksellä on kaksi sääntömääräistä kokousta vuodessa: kevätkokous, joka pidetään huhtikuun loppuun mennessä sekä syyskokous, joka pidetään marraskuun loppuun mennessä.

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava yhdistyksen jäsenille viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta joko henkilökohtaisena viestinä, joka voi olla kirje tai sähköinen viesti tai ilmoituksella yhdistyksen lehdessä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

 

9§ Yhdistyksen kokoukset

Äänivaltaa yhdistyksen kokouksissa käyttävät varsinaiset jäsenet ja kunniajäsenet. Jokaisella äänioikeutetulla on yksi (1) ääni. Yhteisöjäsenen edustajilla on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Kokouksissa ei voi äänestää valtakirjalla.

Yhdistyksen kokouksessa päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan henkilövalinnoissa ratkaistaan vaali arvalla. Muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan mielipide.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan hallituksen tai yhdistyksen kokouksen päätöksellä osallistua kokouksen aikana myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

 

10§ Yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat
1) Kokouksen avaus
2) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
3) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4) Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5) Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastaja lausunto
6) Päätetään tilipäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
7) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat
1) Kokouksen avaus
2) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
3) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4) Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5) Vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus seuraavalle vuodelle
6) Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä talousarvio seuraavalle vuodelle
7) Valitaan vuorovuosina hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
8) Valitaan muut hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle
9) Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja toimintaa
10) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

11§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Ehdotus sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on jätettävä hallitukselle, joka esittää sen lausuntoineen yhdistyksen kokoukselle. Ehdotus tulee hyväksytyksi, jos vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kokouksessa annetuista äänistä sitä kannattaa. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.